Terug

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EVLO bvba (Verkoper)

ARTIKEL 1:

De verkoop is slechts voltrokken nadat de bestelling van de Koper uitdrukkelijk door de verkoper werd aanvaard zonder enige verbintenis van prijs noch leveringsdatum. Zij geschieden tegen de prijs geldend op de dag der levering. 

ARTIKEL 2:

  1. a) De verzendingen geschieden vanaf EVLO bvba op de voor de Verkoper voordeligste manier, op risico van de Koper. Een eventuele vertraging in de levering laat de Koper niet toe de bestelling te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen. Voor sneller vervoer vallen de bijkomende kosten ten laste van de Koper.
  2. b) De goederen van de Verkoper worden aan de vervoerder in goede staat afgegeven. De Verkoper erkent alleen het gewicht op de vrachtbrief opgegeven en bij vertrek vastgesteld door de vervoerder. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, averij, tekorten of vertraging in vervoer. De Verkoper herinnert eraan dat de Koper, ten einde zijn rechten tegenover de transportmaatschappij te kunnen doen gelden, de goederen bij ontvangst moet nazien. Het voorbehoud of de klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan EVLO bvba, ten laatste de tweede werkdag na ontvangst goederen.

ARTIKEL 3:

Geen enkele klacht wordt aangenomen drie werkdagen na de levering der goederen.

ARTIKEL 4:

  1. a) De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, bij levering, contant, netto en zonder korting. Een akkoord vanwege de Verkoper voor gelijk welke andere wijze van betaling brengt geen schuldvernieuwing mee of doet geen afbreuk aan de bepaling betreffende de plaats van betaling.
  2. b) Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur voor de vervaldag en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig is, is een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand op het totale factuurbedrag te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Ingeval de koper, na een schriftelijke aanmaning tot betaling nog steeds in gebreke blijft, zal het factuurbedrag bovendien vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, dit met een minimum van 50,00€, wegens bijkomende personeels- en administratiekosten, commerciële schade, tijdverlies en de onmogelijkheid te herinvesteren die door de laattijdige betaling worden teweeggebracht, onafgezien van de eventuele gerechtskosten. Indien een factuur niet op de vervaldag betaald wordt, worden alle andere nog lopende facturen onmiddellijk opvorderbaar.

ARTIKEL 5:

De eventuele toekenning van kortingen is onderworpen aan de naleving door de Koper van al zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen ten overstaan van de Verkoper. Onder andere zal geen recht op enige korting kunnen ontstaan, indien op het ogenblik van de opeisbaarheid van de korting de Koper zich in een toestand bevindt van faling, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of gerechtelijk akkoord, achterstal van betaling, vereffening, gehele of gedeeltelijke overdracht van handelszaak, beslag op goederen, stopzetting van de uitbating.

ARTIKEL 6:

Indien een factuur op de vervaldag niet volledig betaald wordt is de Verkoper gerechtigd om alle leveringen te staken zonder enige formaliteit en/of alle of enkele met de Koper afgesloten contracten als van rechtswege verbroken te beschouwen onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.

ARTIKEL 7:

Zolang de koopprijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig betaald is door de Koper, blijven de geleverde producten eigendom van de Verkoper, en is het de Koper verboden om de goederen onroerend door incorporatie te maken, verder te verkopen of alleszins te vervreemden. Het risico gaat over op de Koper bij de contractsluiting.

 ARTIKEL 8:

Terugzending van de goederen mag slechts geschieden mits voorgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper. Komen niet in aanmerking voor retourname: artikelen die beschadigd zijn; artikelen met beschadigde en/of beschreven verpakking; reeds geopende verpakkingen; speciaal voor u bestelde artikelen: dit betreft artikelen die niet standaard geleverd worden of artikelen die enkel op bestelling geleverd worden; …

ARTIKEL 9:

Ongevallen, werkstakingen, brand, oorlog en gelijk welke gebeurtenis die de productie, de bevoorrading of het vervoer kunnen vertragen of beletten, worden beschouwd als gevallen van overmacht ten voordele van de Verkoper. Zij verlenen de Verkoper het recht alle leveringen te schorsen en/of alle lopende contracten te verbreken zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Koper.

ARTIKEL 10:

Voor aankopen beneden de 150,00€ (excl. BTW) worden transportkosten en/of administratiekosten aangerekend.

ARTIKEL 11:

De taksen, heffingen en in-en uitvoerrechten zijn voor rekening van de Koper. Alle verhogingen van rechten, taksen en/of heffingen die de grondstoffen van het verkochte product of het product zelf zouden kunnen belasten, zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van hun inwerkingtreding.

ARTIKEL 12:

De Verkoper behoudt zich het recht voor, te allen tijde, een waarborg te eisen van de Koper gelijk aan het bedrag van de bestelling. Ingeval van weigering van de Koper heeft de Verkoper het recht de levering te schorsen.

ARTIKEL 13:

De Koper verbindt zich ertoe de Verkoper zijn juiste BTW-identificatienummer op te geven en hem in te lichten omtrent iedere latere wijziging daarvan. Indien de Koper in gebreke zou blijven dit te doen, heeft de Verkoper het recht, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de prijs te vermeerderen met het bedrag van de BTW en andere bijkomende lasten die door de Verkoper verschuldigd zouden zijn als gevolg van die nalatigheid of onjuiste informatie.

ARTIKEL 14:

Ingeval van niet conforme en/of gebrekkige levering is de verantwoordelijkheid van de Verkoper beperkt tot de vervanging van het niet conforme of gebrekkige product en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

ARTIKEL 15:

In geval van een gerechtelijke betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EVLO bvba bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

ARTIKEL 16:

Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordigers of agenten, binden EVLO bvba slechts na goedkeuring door haar directie en kunnen ons bij goedkeuring tot niets anders verbinden dan hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk bij de bestelling is vermeld. Deze goedkeuring is stilzwijgend zo EVLO bvba haar weigering niet binnen de 8 dagen schriftelijk aan de koper heeft meegedeeld.